Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego www.gniazdkalivolo.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii opisanych poniżej, w związku z korzystaniem z usług sklepu.

 

1.1.            Kim jest Administrator Danych?

 

Administratorem Danych Osobowych jest firma: TOP BRANDS Anna Chwaścińska, ul. Tunelowa 22e, 40-676 Katowice, występująca również pod nazwą TOP BRANDS; adres poczty elektronicznej: biuro@gniazdkalivolo.pl - zwana dalej „Administratorem” i występująca jednocześnie jako Usługodawca Sklepu Internetowego i Sprzedawca.

 

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

1.3. Ze swojej strony Administrator zapewnia, że dołoży starań, aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodne z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

1.4. Zakres zbieranych danych

 

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

 

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 

a)                  obsługa sprzedaży poprzez wybrane kanały sprzedaży elektronicznej (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

b)                  zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej

c)                  realizacja transakcji (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

d)                  realizacja zobowiązań gwarancyjnych (dane adresowe nabywcy, specyfikacja zamówienia, rodzaj wybranej formy przesyłki)

e)                  komunikacja, w tym udzielania odpowiedzi osobie zainteresowanej na pytania przekazane przez formularz kontaktowy

f)                   zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych Kupujących pozwala na świadczenie usług m.in. utrzymanie konta klienta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).

 

1.5. Przekazania danych osobowych Właściciela firmy w osobie Anna Chwaścińska do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a.                  świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego gniazdkalivolo.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

b.                  obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów ww. Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

c.                   w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d.                  przekazania danych osobowych Właściciela firmy TOP BRANDS do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

1.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, dane osobowe Właściciela firmy TOP BRANDS mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 

                   ING Bank Śląski S.A.

                   Twisto Polska sp. z o.o.

 

1.7. W przypadku, gdy podanie przez Właściciela firmy danych osobowych następuje w celu przekazania ich do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

 

1.8. W przypadku przekazania danych osobowych Właściciela firmy TOP BRANDS do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez wymienioną Annę Chwaścińską płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

1.9. W przypadku przekazania danych osobowych przez Właściciela firmy do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

1.10. W przypadku przekazania danych osobowych przez Właściciela firmy do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez tegoż  towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osób będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Zainteresowaną sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z osobą zainteresowaną. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 

2. Jaki jest cel, okres i zakres zbierania danych?

 

2.1. Celem zbierania i udostępniania danych osobowych przez Administratora jest:

 

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

 

2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

 

2.2.1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa).

 

2.2.2. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa).

 

Wybranie określonej formy wysyłki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych adresowych, danych o zawartości i danych o wartości przesyłki do wybranej firmy kurierskiej.

 

2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:

 

2.3.1. PayU -  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182.

 

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

2.6. Administrator przechowuje dane wymienione w pkt.1.4. (w celu realizacji ewentualnych roszczeń gwarancyjnych) w formie edytowalnej przez okres dwóch lat od zawarcia ostatniej transakcji, po tym okresie dane są archiwizowane i nie podlegają przetwarzaniu przez okres dwudziestu czterech miesięcy (w celu realizacji ewentualnych roszczeń innych niż gwarancyjne), po upływie których są one trwale usuwane z bazy danych Administratora.

 

2.7. Dane księgowe odnośnie zawartych transakcji, rozliczeń, faktur, paragonów, są przechowywane przez okres zgodny z minimalnym dla powyższych danych, wymagany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po upływie tego okresu są trwale usuwane z systemów księgowych Administratora. Administratorem danych księgowych są:

 

                   Dane rozliczeniowe: ING Bank Śląski

                   dane księgowe dotyczące sprzedaży zafakturowanej:  TOP BRANDS Anna Chwaścińska

                   dane księgowe dotyczące sprzedaży na podstawie paragonów Administrator.

 

2.8. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Stosowne żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych pomoc@gniazdkalivolo.pl.

 

Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2.9. Administrator ma prawo do wykorzystania danych kontaktowych kupujących lub kontaktujących się za pośrednictwem kanałów elektronicznych, poczty tradycyjnej, telefonicznie, do dostarczania im informacji marketingowych i promocyjnych. Korespondencja elektroniczna i tradycyjna dostarczana do kupujących lub zadających pytania może być zaopatrzona w załączniku lub/i linki lub/i materiały o charakterze promocyjnym sprzedawcy lub/i podmiotów, które zawarły z nim taką umowę, na co kupujący wyraża automatyczną zgodę z chwilą nawiązania kontaktu.

 

2.10. Wysyłka newslettera, w tym informacji marketingowych m.in. o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.

 

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez kupującego sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

 

Do celów komunikacji handlowej, Administrator potrzebuje zgody Klienta zgodnie z art. 10 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą można w każdej chwili wycofać, klikając w link
w stopce maila lub pisząc do Administratora na adres e-mail podany wyżej.

 

2.11. Administrowanie i zarządzanie stroną, jak również grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z fanami/obserwującymi, kierowania do nich treści marketingowych.

 

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy osoba odwiedzająca dane medium zdecyduje się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przez właścicieli fanpage’a/grupy/profilu, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane osobowe pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu oraz członkostwa w grupie lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z Właścicielką.

 

Jednocześnie Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage’u/Profilu/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Profil/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 

2.11.1. Zamieszczania komentarzy.

 

W stosunku do danych widocznych na stronie sklepu oraz na stronach należących do Administratora przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz komunikacji z komentującym w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 

3. Podstawa przetwarzania danych

 

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę. W tym celu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając na checkbox

 

Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności.

 

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:

 

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności.

 

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępności do treści jego danych osobowych oraz ich aktualizacji.

 

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

 

4.2.1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: podać adres albo pisemnie na adres Administratora.

 

5. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

 

5.1. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

6. Komu Administracja może przekazać dane osobowe?

 

6.1. Administrator Sklepu przekaże Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Właścicielka Sklepu Internetowego przy realizacji celów: firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera i innym podmiotom wspierającym w realizacji celów przetwarzania.

 

6.2. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności, firmie kurierskiej oraz innym podmiotom w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji, gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o wyrażenie zgody przez właściciela danych, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Niniejsze dane mogą być przekazane:

 

                   Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. W przeciwnym razie Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

 

7. Jakie prawa Ci przysługują?

 

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

 

                   dostępu do swoich danych osobowych;

                   sprostowania danych osobowych;

                   usunięcia danych osobowych;

                   ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

                   sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

                   przenoszenia danych osobowych,

                   cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli Właściciel danych osobowych uważa, że są one przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku Administrator zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 

8. Polityka plików cookies

 

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 

                   Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 

                   kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę,

 

                   Google LLC.

 

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 

Odwiedzający może dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies.
W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie.

 

Wtyczki społecznościowe

 

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram, Pinterest. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

 

9. Postanowienia końcowe

 

9.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego – gniazdkalivolo.pl

 

9.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

9.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

9.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

9.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

 

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zebranych w ramach platformy Facebook jest Właścicielka sklepu internetoweg www.gniazdkalivolo.pl , e-mail: podać email, zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.