Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.            Sklep internetowy gniazdkalivolo.pl dostępny pod adresem internetowym Gniazdka Livolo prowadzony przez Annę Chwaścińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TOP BRANDS Anna Chwaścińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542328055, REGON 387742954 pod adresem Tunelowa 22e, 40-676 Katowice.

 

2.            Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Klientów, jak i do Przedsiębiorców odwiedzających Sklep i określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem niebędącym w bezpośredni kontakcie ze Sprzedawcą, a jedynie za pośrednictwem Sklepu. 

 

§ 2

Definicje

 

1.            Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.            Sprzedawca  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TOP BRANDS Anna Chwaścińska , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542328055, REGON 387742954.

 

3.            Klient – każdy podmiot fizyczny dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

4.            Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, czerpiącą korzyści z prowadzenia Sklepu.

 

5.            Sklep – sklep internetowy prowadzony przez w/w Sprzedawcę znajdujący się pod adresem internetowym Gniazdka Livolo.

 

6.            Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

7.            Regulamin – niniejszy regulamin obowiązujący od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu.

 

8.            Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i mające na celu bezpośredniego zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą w ramach działalności Sklepu.

 

9.            Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta podczas rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 

10.         Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia utworzenie Konta.

 

11.         Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie dający możliwość złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, wliczając w to sposób dostawy i płatności.

 

12.         Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W tym miejscu także istnieje możliwość ustalenia i zmiany danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów wybranych do zakupu.

 

13.         Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca jednocześnie przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

 

14.         Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też
- stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.            Adres Sprzedawcy: ul. Szewska 12, 40-661 Katowice

2.            Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@gniazdkalivolo.pl

3.            Numer telefonu Sprzedawcy: 693687498  

4.            Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING PL 40 1050 1214 1000 0092 8194 5684

5.            Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, które są też dostępne na stronie Sklepu.

6.            Klient może się też skontaktować telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach otwarcia sklepu, czyli od 9.00 do 18.00 w dni robocze.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:

 

a)            urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari oraz inne aktywne przeglądarki niewymienione w niniejszym Regulaminie

b)           aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

c)            włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.            Produkty są sprzedawane przez Annę Chwaścińską, zwaną dalej Sprzedawcą. W ramach funkcjonowania sklepu oraz czynności sprzedażowo-konsultacyjnych zaleca się kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, więc w razie pytań proszę pisać na adres e-mail: biuro@gniazdkalivolo.pl.

 

2.            Na stronie można kupić Produkty gotowe do wysyłki zaraz po zaksięgowaniu wpłaty:

                   szklane włączniki dotykowe,

                   włączniki dotykowe do rolet i światła,

                   włączniki krzyżowo-schodowe,

                   włączniki szklane sterowane pilotem,

                   ściemniacze dotykowe do światła,

                   gniazdka pojedyncze, podwójne i potrójne, poczwórne, pięciokrotne,

                   gniazdka szklane z włącznikiem dotykowym w różnej kombinacji,

                   oprawy szklane do kontaktów,

                   akcesoria niezbędne do montażu instalacji powyższych zwane dalej Produktami.

 

3.            Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu.

4.            Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.

5.            Biorąc pod uwagę zróżnicowane możliwości techniczne oraz dostępność sprzętu telekomunikacyjnego Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawodawstwo zakresie zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, ze szczególnym wyróżnieniem przerw w funkcjonowaniu Sklepu spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z zapleczem technicznym Klienta.

 

6.            Przeglądanie asortymentu dostępnego w Sklepie nie wymaga przymusu zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się na wyposażeniu magazynu Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z ustaleniami § 6 Regulaminu albo przez przekazanie koniecznych do dokonania transakcji danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta, np. drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

7.            Ceny dostępne w Sklepie są podane w polskich złotych i są kwotami brutto (czyli uwzględniają 23% podatek VAT) i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

 

8.            Za finalną (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta za wybrany produkt/komplet czy zwielokrotnioną ilość tego samego produktu/kompletu przyjmuje się: cenę za przedmiot zakupy
z uwzględnieniem ilości sztuk zakupionego towaru, do której zostanie doliczony koszt dostawy w wysokości 20zł. Przy zakupach przekraczających 300zł dostawa zostanie zrealizowana bez dodatkowych opłat.
(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o którym Klient otrzymuje stosowną informację na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia lub pod opisem Produktu, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

9.            Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie
w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.            Chcąc założyć Konto w Sklepie w celach zakupowych, Klient jest zobowiązany wypełnić w tym celu Formularz rejestracji. Aby skutecznie dokonać przekazania produktu do wskazanego miejsca docelowego, należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy.

 

2.            Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

3.            Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych wcześniej
w Formularzu rejestracji znajdującym się na stronie Sklepu.

 

4.            Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania wyraźnej przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
Może to zrobić w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać następujące czynności:

 

1.            logowanie do Sklepu (opcjonalnie)

 

2.            wybranie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka” (lub równoznacznego)

 

3.            jeżeli Klient posiada kod rabatowy, musi go wpisać w koszyku podczas finalizacji zamówienia (opcjonalnie) z zaznaczeniem, że:

 

a)                  dla jednego zamówienia realizować można tylko jeden kod rabatowy

 

4.            zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 

5.            jeżeli Klient wybrał możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – powinien w tym celu wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych osobowych lub firmowych, jeśli transakcja przebiega z konta firmowego. W celu złożenia zamówienia należy podać dokładny adres docelowy, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 

6.            gdy już wszystkie niezbędne dane zostaną wprowadzone do formularza zamówienia, należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

 

7.            wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym w formularzu zwrotnym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.            Klient ma prawo skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 

a)            Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, przesyłka pocztowa - odbiór w punkcie

b)           Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c)            Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Szewska 12, 40-661 Katowice.

 

2.            Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

a)                  Płatność przy odbiorze

b)                  Płatność za pobraniem

c)                  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d)                  Płatności elektroniczne

e)                  Płatność kartą płatniczą.

f)                   Płatność BLIK.

g)                  Płatność kartą płatniczą,

h)                  Płatność przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 

3.            Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności zostały opisane na stronach Sklepu.

 

4.            Wysyłka zamówienia może nastąpić jedynie na terenie Polski.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.            Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu.

 

2.            Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca natychmiast powinien potwierdzić jego otrzymanie, co jest tożsame z przyjęciem Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

3.            W przypadku wyboru przez Klienta:

 

a)            płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b)           płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązuje się do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c)            płatności gotówką przy odbiorze osobistym towaru, Klient zobowiązuje się, by dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 

4.            W przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z klauzulą ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.            W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 

6.            Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

a)            W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

b)           W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – bieg terminu dostawy liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

7.            W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do przejęcia przez Klienta zamówionego towaru w terminie wskazanym w opisie Produktu.
O gotowości Produktu do odbioru przez Klienta zostanie on dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie właściwej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

8.            W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów w częściach (uwzględniając ich gotowość do odbioru) lub też do odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

9.            Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 

a)            W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

b)           W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

10.         Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

11.         Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wyszczególnione na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Gwarancja, Płatności I Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

11.1. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 25 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki.

 

12.         Odbiór osobisty Produktu w siedzibie firmy przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.            Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży bez podania wyraźnej przyczyny od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.

 

2.            Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od przekazania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

3.            W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

4.            W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas określony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

5.            Konsument może wystąpić o rezygnację z kontynuowania Umowy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem umówionego terminu, w przeciwnym razie wniosek zostanie anulowany.

 

6.            Oświadczenie może być dostarczone za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub na stronie sklepu albo przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

7.            W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca automatycznie prześle Klientowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

8.            Skutki odstąpienia od Umowy:

 

a)            W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, a koszty odstąpienia i zwrotu towaru ponosi kupujący.

 

b)           W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi natychmiastowo, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

c)            Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tożsamych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta wożone w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

d)           Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

e)            Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub na stronie Sklepu niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 30 dni.

 

f)             Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, a także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój nietypowy charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 

g)           Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do uzasadnienia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

9.            W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

10.         Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 

a)            w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanych przez Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

b)           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić na skutek ochrony zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)            w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin zdatności do użycia,

 

d)           świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 

e)            w którym cena lub wynagrodzenie zależy od sytuacji na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 

f)             w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

g)           w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od sytuacji na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 

h)           w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

i)             dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 

j)             dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

11.         Towar zwracany przez konsumenta musi wrócić do sprzedawcy w identycznym, nienaruszonym stanie, w jakim trafił wcześniej do konsumenta. Towar musi wolny od wad oraz posiadać oryginalne opakowania. 

 

§ 11

 

Reklamacja i gwarancja

 

1.            Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty dostępne w Sklepie.

 

2.            Towary sprzedawane w niniejszym Sklepie elektronicznym są objęte gwarancją producenta.

 

3.            Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzecz pozbawioną wad w innym przypadku wadliwy towar musi zostać wymieniony w ramach rękojmi.

 

4.            W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

5.            Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mail reklamacje@gniazdkalivolo.pl.

 

6.            Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 

7.            Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania listu reklamacyjnego, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

8.            Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

9.            W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.            Szczegółowe informacje dotyczące ewentualności skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów uwzględnienia reklamacji i dochodzenia wszelkich pretensji oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

2.            Konsument może skorzystać z następujących przykładowych możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

a)            Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

b)           Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

c)            Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.            Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 

2.            Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 

3.            Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 

a)            W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

b)           W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

4.            Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

5.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.            Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2.            Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

3.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4.            Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.